خرید فایل{بررسی گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی}

بررسی گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی|30013778|hn|بررسی گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی آماده دریافت می باشد.

مبنای حسابداری

گزارشگری مالی بر مبنای تعهدی ونقدی هرکدام به نوبه خود می توانند نیازهای اطلاعاتی موسسات بخش عمومی را تامین نمایند.سیستم حسابداری نقدی به دلیل آنکه اطلاعات مالی رابه سادگی وعینی تر ارائه مینماید برای ارزیابی بودجه های نقدی ونظارت وپیش بینی منابع نقدی مفید است اما قادر به تهیه اطلاعات مربوط به بهای تمام شده فعالیتها وبرنامه های دولت نخواهد بود.مبنای تعهدی می تواند اطلاعات مربوط به بهای تمام شده کالا وخدمات را که برای تصمیم گیری وتحقق مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی اهمیت حیاتی دارد تهیه نماید.مبنای تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در گزارشگری مالی موسسات بزرگ بخش عمومی دارای مزایای زیر است : گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی داراییها وبدهی ها در زمان ایجاد که همان تاریخ گزارشگری است تاکید دارد . گزارشگری بر مبنای تعهدی اطلاعات مفیدی در مورد سطح واقعی بدهی های دولت وسازمانهای عمومی اعم از بدهی ها وسایر تعهدات نظیر بدهی های ناشی از تعهدات انباشته صندوقهای بازنشستگی کارکنان وداراییها فراهم مینماید. گزارشگری بر مبنای تعهدی بر شناسایی درآمدها وهزینه ها در دوره گزارشگری تاکید دارد و به دولت وموسسات عمومی کمک می کند تا نظام مدیریت بر مبنای نتایج و مدیریت بر منابع را تحقق بخشند. دولتها و موسسات بزرگ بخش عمومی تمایل دارند وضعیت مالی وعملکرد حسب مورد بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهند که گزارشگری بر مبنای تعهدی موجب شفافیت مالی ، درستکاری واتکا پذیری گزارشهای مالی وتحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی وعملیاتی می گردد.

استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده از نیمه دوم دهه 80 قرن بیستم میلادی در گزارشگری مالی دولتهای توسعه یافته آغاز ودر سالهای بعد از آن ضمن تداوم استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده در جهت ارتقای این مبنا به مبنای تعهدی کامل تلاشهای زیادی صورت گرفته است.استفاده از این مبناها از همان سالها مورد تایید هیاتهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نظیر GASB,FASB ، کمیته حسابداری بخش عمومیIFAC وکمیته حسابداری بخش عمومی ICA کانادا ، استرالیا و نیوزیلند قرار گرفت.جایگاه تئوری وجوه در گزارشگری مالی

در کشور آمریکا در اجرای بیانیه 34 مصوب GASB ،گزارشهای مالی در سطح دولت در مورد هر دو نوع فعالیت بازرگانی وغیر بازرگانی ، بر مبنای تعهدی کامل صورت میگیرد.تا قبل از طرح تئوری وجوه توسط ویلیام واتر ، دو مکتب فکری بر حسابداری حاکم بوده و هر دو نیز مبنای عمل حسابداری قرارگرفته است :تئوری مالکیت انفرادی: تاریخچه آن به اوایل قرن 19 میرسد، اولین مکتب فکری است که مبنای متدلوژی حسابداری قرار گرفت .تئوری بنگاه اقتصادی: در اوایل قرن 20 مطرح و به اقتضای زمان و به تدریج جایگزین تئوری مالکیت انفرادی گردید.درتئوری مالکیت انفرادی همانند تئوری بنگاه اقتصادی، واحد بازرگانی به عنوان مرکز و کانون توجه حسابداری معرفی ودفاتر حسابداری برای آن نگهداری وگزارشهای مالی نیز برای واحد بازرگانی تهیه می شود.ویلیام واتر معروف به پدر تئوری وجوه ، ضمن انتقاد ازدو تئوری شخصیت قبلی وارئه دلایل کافی در مورد نارسائی های آنها، تئوری وجوه را در اواخر نیمه اول قرن 20 مطرح وضمن حذف شخصیت از محوریت تئوری حسابداری ،واحد یا منطقه ای از عملیات بنگاه یا سازمان را به عنوان کانون ومرکز توجه فرایند حسابداری قرار داده و دفاتر وگزارشهای مالی برای آن واحد یا عملیات تهیه می گردد.

مطالب دیگر:
📜دانلود تحقیق در موردتاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و همچنین روی نقش کتابداران 26 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر دمای پخت و زمان آن در میزان تردی و کلاژن در گوشت خرگوش 8 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر دوپینگ📜دانلود تحقیق در موردتاثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر رنگ بر رفتار و سلامت📜دانلود تحقیق در موردتاثیر رنگ در زندگی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر رودکی برشعر فارسی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر سرما بالای درختان میوه و آفات میوه سردسیر 19ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر سهمیه بندی بنزین بر سیاست های پولی و مالی و تورم 12 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر سود هر سهم بر بازده سهام 125📜دانلود تحقیق در موردتاثیر عوامل فیزیولوژیک در رفتارهای عاطفی (هیجان)📜دانلود تحقیق در موردتاثیر فرهنگ بازارایابی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر فرهنگ در بزهکاری جوانان 23 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر فضای آموزشی بر دانش آموزان 20 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر قرآن بر زندگی انسان 29 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر كم خونی فقر آهن بر میزان هموگلوبین A2 مقایسه مقادیر📜دانلود تحقیق در موردتاثیر لیزوزیم روی میکروارگانیزم های گرم مثبت کشته شده با حرارت 28 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تورم📜دانلود تحقیق در موردتاثیر متقابل جهان بینی و اخلاق 34 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر مسکن بر شکل محله 22 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر معنویت بر خوشنویسی 13 ص📜دانلود تحقیق در موردتاثیر مهدکودک در آموزش ابتدایی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر موسیقی بر مغز📜دانلود تحقیق در موردتاثیر نماز در زندگی فردی📜دانلود تحقیق در موردتاثیر ورزش بر سلامتی